top of page

OM OSS

VEDTEKTER

§ 1      Foreningens navn

Foreningens navn er Foreningen Måkeskrik og ble stiftet 24.08.2011                                

 

§ 2      Formål

Foreningens formål er å være en alternativ musikkarena i Kristiansand med fokus på høy musikalsk kvalitet og gode publikumsopplevelser.  

 

§ 3      Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

§ 4      Medlemmer

Alle kan bli medlemmer i foreningen. Alle styremedlemmer må være medlem av foreningen.

 

§ 5      Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.  Foreningen har valg av styremedlemmer hvert år og man velges inn for 2 år av gangen. 

 

§ 6      Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

 

§ 7      Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

 

§ 8      Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, innen utgangen av april måned, er foreningens øverste myndighet. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. 

 

§ 9      Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Måkeskrik.

 

§ 10    Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde samme antall kandidater som det skal velges. 

 

§ 11    Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1.         Behandle Måkeskriks årsmelding

2.         Behandle Måkeskriks regnskap

3.         Behandle innkomne forslag

4.         Fastsette kontingent

5.         Presentere Måkeskriks budsjett for inneværende år

6.         Velge:

            a) leder 

            b) styremedlemmer

            

 

§ 12    Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det.

 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 13    Styret

Foreningen ledes av et styre på minimum 4 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

Styret skal:

1.         Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2.         Oppnevne etter behov personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3.         Administrere og føre nødvendig kontroll med Måkeskriks økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4.         Representere Måkeskrik utad.

 

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.

 

§ 14    Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 15    Oppløsning 

Oppløsning av Måkeskrik kan bare behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. 

 

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Måkeskrik. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.

bottom of page