Avtale om frivillig arbeid ved kulturarrangement

Standard kontrakt med vedlegg.

1. ARBEIDSAVTALENS GRUNNLAG

1.1 Avtalens parter Avtalen regulerer forholdet mellom følgende parter:

Oppdragsgiver: Festivalen Måkeskrik (heretter kalt arrangør)
Frivillig/Oppdragstaker (heretter kalt medarbeider)

Informasjon arrangør:

Organisasjon: Foreningen Måkeskrik
Org.nr: 997 377 516
Adresse: Garvergata 17B
Postnr./-sted: 1772 Halden
E-post: frivillig@maakeskrik.no
Web: www.maakeskrik.no

1.2 Avtalens bakgrunn og formål

Avtalen erklærer frivillig arbeidsforhold mellom arrangør og medarbeider, med tilhørende ansvar og rettigheter. Avtalen skal sikre tilfredsstillende arbeidsforhold for medarbeider og god arrangementavvikling for arrangør.

1.3 Virkeområde

Avtalen gjelder for Måkeskrik festivalen i tidsperioden 03.07-11.07.17.

1.4 Definisjoner

1.4.1 Arbeidsinstruks beskriver arbeidsoppgaver og -rutiner, samt ansvar og relevant organisasjonsoppbygging med tilhørende ansvaroversikt.
1.4.2 Vaktliste gir oversikt over arbeidstid og sted.
1.4.3 Kontaktliste gir oversikt over relevante kontaktpersoner og deres ansvarsområder, med telefon og e-post.

1.5 Vedlegg/ bakgrunnsdokumenter

Følgende informasjon skal være gitt av arrangør til medarbeider før arbeidsforholdet settes i kraft: vaktliste, arbeidsinstruks, kontaktliste, oversikt over godtgjørelse og retningslinjer for bruk av de ulike typer godtgjørelse, samt program/kjøreplan for arrangementet.

2. ARRANGØRS ANSVAR OG RETTIGHETER

2.1 Arbeidsgiveransvar

Arrangør plikter til å besørge godt arbeidsmiljø, og overholde gjeldende regelverk og retningslinjer innen HMS. Arrangør kan også stilles ansvarlig for utgifter ved skade som resultat av arbeidet, fortrinnsvis ved forsikringsavtale.

2.2 Godtgjørelse

Arrangør forplikter seg til definert godtgjørelse for frivillig arbeid etter vedlagt oversikt og retningslinjer.

3. MEDARBEIDERS ANSVAR OG RETTIGHETER

3.1 Følge gjeldende lovverk og retningslinjer

Herunder norske lover og arrangørs interne lovverk (spesifisert i arbeidsinstruks).

3.2 Følge fastsatt arbeidsinstruks og vaktliste

Herunder møte presis til arbeidsøktene. Ved gyldig frafall skal ansvarshavende gis beskjed tidligst mulig.

3.3 Være edru i arbeidsøktene

Medarbeider skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden.

3.4 Taushetsplikt

Medarbeider plikter å holde hemmelig det hun/han i forbindelse med arbeidsforholdet og arrangementet for øvrig får vite om noens personlige og/eller forretningsmessige forhold.
Uttalelser til pressen skal ikke under noen omstendighet gis på vegne av arrangør.

4. SANKSJONER/ OPPHØR AV AVTALEN

4.1. Arrangørs rettigheter

Dersom medarbeider ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen, forbeholdes arrangør retten til å avslutte arbeidsforholdet, inndra godtgjørelse og eventuelt kreve verdi av benyttet godtgjørelse og/ eller dokumenterte utgifter som følge av kontraktbrudd tilbakebetalt.

4.2. Medarbeiders rettigheter

Dersom arrangør ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen, kan arbeidsforholdet avsluttes med øyeblikkelig virkning. Dokumenterte kostnader som følge av kontraktsbrudd kan søkes tilbakebetalt. Erstatningsansvar vil behandles individuelt av oppdragsgiver.

Utviklet av BRAK v/Inga Moen Danielsen

Vedlegg til avtale om frivillig arbeid

Arrangør forbeholder seg retten til å fakturere medarbeider for godtgjørelser om medarbeider ikke kommer på vakt til avtalt tid eller kan dokumentere gyldig fravær.
Ved gyldig fravær skal medarbeiders kontaktperson ha beskjed så snart som mulig, og senest innen avtalt oppmøtetid.

Godtgjørelser:

Medarbeider har rett på et måltid pr. vakt og nødvendig drikke. Medarbeider får også festivalpass og t-skjorte. Dette er personlige goder og kan ikke gis til noen andre.